اين همه پافشاري براي چه؟

 گويا دولت بردار نيست و هنوز بر احداث جاده از ميان منطقه حفاظت شده البرز مرکزي پافشاري مي کند. متأسفانه محمود احمدي نژاد با سماجت خاصي تلاش مي کند تا تصميمات خود را هرچند اشتباه و خطرناک عملي نمايد. و حتي حاضر به کوچکترين تجديد نظري هم نيست. البته هيچ هم بعيد به نظر نمي رسيد! مرد اول قوه مجريه که منابع طبيعي را سد راه توسعه بنامد، جاي هيچ انتظاري را از مديران ديگر باقي نمي گذارد. (و البته جاي درنگي براي مخالفت و انتقاد باقي  نمي گذارد.)

موضع گيري ها و اظهار نظرهاي او شباهت عجيبي به مواضع کشورهاي کمونيست (خصوصاً شوروي سابق) دارد. زماني که جنبش هاي سبز در غرب قوت مي گرفتند و صيانت از منابع طبيعي را گوشزد مي کردند، همين کشورها با طرح اين ادعا که غرب خواهان جلوگيري از پيشرفت کشورهاي در حال توسعه و شرقي است، به مخالفت با اينگونه حرکت ها پرداختند. حاميان محيط زيست از نظر آن ها يک مشت مرفه بي درد و بي غم بودند که از فرط بيکاري و شکم سيري! چنين نسخه هايي     مي پيچند. آن ها نيز توجه به منابع طبيعي و محيط زيست را سد راه توسعه مي دانستند. نتيجه را همه مي دانيم. به عنوان مثال آقايان کمونيست به بهانه خودکفايي و تبديل شدن به قطب اصي توليد پنبه در جهان، باعث خشک شدن درياچه آرال شدند. يعني نابودي يک اکوسيستم بي نظير با تمام جاندارانش به خاطر خودخواهي هاي يک عده انسان جاه طلب.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید