earthsoldier

سال نو شد!!

بازهم سال جدید آمد. دوباره شروع شد! همین اول کاری اضافه خدمت خوردیم. حالا برای چی، بمانذ!

سال برای ما نو می شود ولی برای طبیعت کهنه تر. بهتر است بگویم ما طبیعت را کهنه تر می کنم. روز سیزده به در سری به اطراف زدیم. البته اطراف خانه مان! انگار هیچ کس حواسش نبود که کجست. خیلی دلم می خواست از یکی بپرسم هیچ فکر کردی این چمن های که داری لگد می کنی چه جوری اینجا ظاهر شده اند؟ شاید کمتر کسی آنجا این فکر را می کرد که بعد از رفتنشان پارک چه قیافه ای به خودش می گیرد!

کاش می شد مثل تبلغاتی که پزشک های زیبای می کنند، به آدم ها قبل از اینکه کاری انجام دهند، بعد از عملشان را نشان می دادیم.فکر می کنم تاثیرش بسیار بیبشتر از فعالیت های دیگر بود! نیاز به ماشین زمان داریم!!  

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦ - سرباز زمين